Những kênh video làm bằng cách vẽ tay chuyển động triệu sub.

Sản xuất video marketing hay truyền thông điệp gắn kết người dùng là điều mà ai cũng muốn làm. Khi làm marketing ta luôn hiểu rằng phải tạo ra người dùng rối mới từ người dùng quyết định bán sản phẩm gì. Do đó ý tưởng nội dung cho content là quan trọng nhưng quan … Chi tiết